Manuscript of <i>hitsurai-bokka</i> by Nagahiro Kinoshita.